Biuro Prasowe
Komunikaty prasowe

   działalność studencka
   nagrody i osiągnięcia
   oferta edukacyjna
   inwestycje
   konferencje naukowe
   uczelnia dla regionu
   rankingi
   spotkania oficjalne
   sport
   imprezy otwarte

Galeria

Kontakt dla mediów


Znajdź komunikaty
Archiwum Prasowe
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  starsze komunikaty


Politechnika Gdańska >  Biuro Prasowe  > Komunikaty Prasowe > Komunikat Prasowy

Uruchamiamy chemię budowlaną2010-12-20

Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo-Hutnicza porozumiały się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemii budowlanej. Liderem projektu jest łódzka uczelnia.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz z przemysłu. - Pomysł na uruchomienie nowego, unikatowego kierunku studiów chemia budowlana narodził się na Wydziale Chemicznym PŁ w wyniku rozmów i dyskusji  z przedstawicielami polskiego przemysłu budowlanego. Władze wydziału realizują w ten sposób strategię kształcenia w takim kierunku, który pozwoli absolwentom na uzyskanie dobrej pracy, a pracodawcom na pozyskanie doskonale wykwalifikowanej kadry - wyjaśnia dziekan Wydziału Chemicznego prof. Piotr Paneth z PŁ będącej liderem projektu.

Z podpisania porozumienia cieszy się dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. Jan Chłopek: - Wartością dodaną nowego kierunku jest organizacja studiów, która zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie. Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy; specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni. Silną stroną będzie kształcenie aplikacyjne, na zapotrzebowanie przemysłu, oraz mobilność studentów. To przedsięwzięcie potwierdza podejście naszego wydziału do wprowadzania nowych form kształcenia, w tym makrokierunków. 

– Absolwent tych studiów będzie znał technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Będzie potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Przygotujemy też studentów do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych - podkreśla prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków.

Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

- Ostatnich dwadzieścia lat przyniosło ogromne zmiany na rynku nowoczesnych materiałów budowlanych. W Polsce termin chemia budowlana jest powszechnie znany, związany jest on z materiałami budowlanymi, a nie z kierunkiem kształcenia studentów. Stworzenie w polskich uczelniach technicznych nowego kierunku to cenna inicjatywa. Przyszli absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w przemyśle materiałów budowlanych – powiedział członek Rady Programowej kierunku, dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy Atlas.

Wniosek w sprawie utworzenia unikatowego, międzyuczelnianego kierunku chemia budowlana znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez MNiSW. Jest on zgodny z wizją i strategią Resortu Nauki na najbliższe lata, promującą kierunki kształcenia zapewniające jak najwyższą „zatrudnialność” absolwentów przy jednoczesnym wysokim poziomie kształcenia.  

 

poleć znajomemudrukuj
Kontakty
Biuro prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl
tel.: 58/347 29 99
Inne formaty