Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Informacja prasowa

Uruchamiamy chemię budowlaną

Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo-Hutnicza porozumiały się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemii budowlanej. Liderem projektu jest łódzka uczelnia.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz z przemysłu. - Pomysł na uruchomienie nowego, unikatowego kierunku studiów chemia budowlana narodził się na Wydziale Chemicznym PŁ w wyniku rozmów i dyskusji  z przedstawicielami polskiego przemysłu budowlanego. Władze wydziału realizują w ten sposób strategię kształcenia w takim kierunku, który pozwoli absolwentom na uzyskanie dobrej pracy, a pracodawcom na pozyskanie doskonale wykwalifikowanej kadry - wyjaśnia dziekan Wydziału Chemicznego prof. Piotr Paneth z PŁ będącej liderem projektu.

Z podpisania porozumienia cieszy się dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. Jan Chłopek: - Wartością dodaną nowego kierunku jest organizacja studiów, która zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie. Wykładowcami będą zarówno praktycy jak i naukowcy; specjaliści w swoich dziedzinach z każdej z uczelni. Silną stroną będzie kształcenie aplikacyjne, na zapotrzebowanie przemysłu, oraz mobilność studentów. To przedsięwzięcie potwierdza podejście naszego wydziału do wprowadzania nowych form kształcenia, w tym makrokierunków. 

– Absolwent tych studiów będzie znał technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Będzie potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiadał wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Przygotujemy też studentów do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych - podkreśla prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków.

Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: „Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej”.

- Ostatnich dwadzieścia lat przyniosło ogromne zmiany na rynku nowoczesnych materiałów budowlanych. W Polsce termin chemia budowlana jest powszechnie znany, związany jest on z materiałami budowlanymi, a nie z kierunkiem kształcenia studentów. Stworzenie w polskich uczelniach technicznych nowego kierunku to cenna inicjatywa. Przyszli absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w przemyśle materiałów budowlanych – powiedział członek Rady Programowej kierunku, dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy Atlas.

Wniosek w sprawie utworzenia unikatowego, międzyuczelnianego kierunku chemia budowlana znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez MNiSW. Jest on zgodny z wizją i strategią Resortu Nauki na najbliższe lata, promującą kierunki kształcenia zapewniające jak najwyższą „zatrudnialność” absolwentów przy jednoczesnym wysokim poziomie kształcenia.  

 

Gdańsk, 2010-12-20

Dodatkowe informacje:
Biuro prasowe Politechniki Gdańskiej
Politechnika Gdańska
e-mail: biuro.prasowe@pg.gda.pl
tel.: 58/347 29 99
fax:
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk